Научна дейност и развитие

Основателят на WBI, проф. д-р инж. Валтер Витке, се чувства от началото на своята дейност ангажиран и свързан с научната дейност и развитието на инженерните науки . Като дружество, създадено първоначално като звено на Техническия университет на град Аахен, ние също поехме този ангажимент. Именно затова влагаме огромни усилия за развитието на инженерните науки в областта на геотехниката. Тук отдаваме особено значение и на практическото приложение на нашите дейности.

Основна съставна част от нашата дейност се явява близкото до реалността моделиране на взаимодействието между строителния обект и почвата. Специално внимание тук отделяме на скалната механика и хидравликата.

Механичните и хидравлични модели превръщаме в цифрови изчислителни методи (крайни елементи) в програмните системи FEST03 и HYD03.

Дългогодишните ни усилия ни превърнаха във водещо дружество в по голямата част от дейността ни. Като пример може да се даде строителството на тунели в разбухливи планински почви, както и сцеплението и филтрацията на каменната сол. Освен това в нашата лаборатория сме разработили строителни материали за изграждане на шлицови стени в силно солена среда.

И в бъдеще смятаме да се ангажираме активно с научни проучвания и развитие, защото

научните проучвания днес са гарант за поръчките утре

>>

Строителство на тунели и подземни съоръжения

Строителство на язовирни стени и хидровъзли

Различни специални методи в подземното строителство и фундиране

Склонове и насипи