Различни специални методи в подземното строителство и фундиране

Техниките в подземното строителство се прилагат по много различни начини. За изграждането и укрепването на строителните изкопи се прилагат например шлицови стени, сондажни пилотни стени или стени с дървени кофражни трегери. При изкопи в ронливи скали, които достигат подпочвените води, това се постига чрез допълнително укрепване с анкерирана бетонова пета или пета изградена по метода на циментово инжектиране.

Разбира се методите на циментовото инжектиране респ. инжектиране под високо налягане и сондажните пилоти играят важна роля и при фундирането и полагането на основи на сгради и съоръжения. За временно укрепване може да се наложи и заздравяване на земните почви чрез замразяване.

Шлицовите стени и пластичните шлицови стени могат да бъдат прилагани като укрепващи елементи и по време на строителството на диги и бентове. Обезопасяващо и укрепващо действие може да се постигне и чрез други методи като напр. Cutter Soil Mixing (CSM) или инжектирания.

Укрепванията в дълбочина (динамично интензивно уплътняване, вертикално или хоризонтално виброуплътняване) се използват често за подобрение на носещата способност на земната основа и за укрепването на пътната инфраструктура в земетръсни райони. Последните могат да бъдат обезопасявани срещу пропадания и с армировка от геосинтетични материали.

Планирането на временно или постоянни съхранение на подпочвените води също спада към тази област, както и ползването на земната топлина чрез подпочвена и дълбочинна геотермия.

Благодарение на високите ни професионални познания и нашата гъвкавост, имаме възможност да подкрепяме ангажирано и компетентно строителите и строителните фирми и в сферата на специализираното подземно строителство и фундирането, както и полагането на основи на сгради.

>>

Строителство на тунели и подземни съоръжения

Строителство на язовирни стени и хидровъзли

Склонове и насипи

Научна дейност и развитие