Склонове и насипи

Обезопасяването на склонове и насипи представляват едно голямо предизвикателство за инженерната дейност. Както при останалите строителни обекти в геотехниката, така и при проектирането на склонове и насипи се налага особено съблюдаване на земните почви и подпочвените води. В скалите решаваща роля играе оформлението на отделните пластове.

Доколкото площта го позволява, насипите могат да бъдат стабилно оформени чрез скосяване или укрепване в основата с подпорна конструкция. Често е целесъобразно да се предвидят дренажи за отвеждане на подпочвените води. В случай че местните дадености го налагат, могат до бъдат изградени и подпорни стени, които при необходимост може да бъдат обратно анкерирани.

Армирането на насипите или укрепването на по големи свличащи се земни маси с анкерни болтове може също да бъде добър и икономически изгоден начин за обезопасяване на склонове. При изкуствено изградени насипи подходящ и ефективен начин би могло да бъде и армирането с геосинтетични материали (конструкции в подвижни почви).

Намиращите се в основата на насипите пътни съоръжения или сгради, могат да бъдат защитени например от падащи камъни, чрез разполагането на предпазни мрежи или прихващащи ровове. Често дори е целесъобразно потенциални скални клинове да бъдат целенасочено укрепвани с анкери.

При проектирането на насипите следва да се съблюдават и природно-архитектурните изисквания. От особено значение е защитата на чувствителни към изветряване повърхностни почвени слоеве, например с георешетки, озеленяване или торкретбетон.

По време на строителството, а и често по време на цялостното им съществуване, насипите и склоновете следва да се контролират метрологично (строителен надзор). Това касае също и функционалността на крепежните анкерни елементи и дренажите.

Като опитно инженерно дружество WBI с удоволствие съдейства на възложителите при тези проекти.

>>

Строителство на тунели и подземни съоръжения

Строителство на язовирни стени и хидровъзли

Различни специални методи в подземното строителство и фундиране

Научна дейност и развитие