Строителство на язовирни стени и хидровъзли

В Германия се отдава голямо значение на реконструкцията на стари язовирни стени, респ. обновяването на съществуващите насипни бентове, баражи и диги, съгласно съвременните изисквания и норми. Освен това в цял свят се строят редица хидросъоръжения, с цел усвояване на водния ресурс за нуждите на водоснабдяването, за защита от наводнения и за добива на суровини. При това се изграждат както язовирни масивни бетони и стоманобетонни стени (гравитационни,сводови или дъгови), така и земни и каменни насипни язовирни стени и диги с различни форми . На много места в света язовирните стени често се строят и от валиран бетон (RCC-Dam).

При ПАВЕЦ-овет, които междувпрочем са необходими и за междинно съхранение на въозобновяеми енергийни източници, е необходимо строителството на горни и долни резервоари, в които водните маси също да могат да бъдат регулирани и задържани чрез преградни съоръжения и обграждащи диги. Допълнително се изграждат галерии, шахти и каверни, които са необходими за добива на енергия от водните маси.

Като дружество, известно в цял свят с познанията си в тази сфера, ние ви предлагаме нашата подкрепа при проектирането и строителството на всякакви технически инженерни съоръжения от гореизброените видове. Тук отново голяма помощ ни оказват дългогодишният ни опит и познанията ни в сферата на геотехниката, както и проучванията ни по отношение взаимодействието на строителния обекти с почвата.

>>

Строителство на тунели и подземни съоръжения

Различни специални методи в подземното строителство и фундиране

Склонове и насипи

Научна дейност и развитие