ПОСТИЖЕНИЯ

Като опитна инженерна компания ние се стараем да покриваме всички сфери на дейност свързани с проектирането, консултацията, самото строителство и строителния надзор. В това отношение работим както за строителните фирми и предприемачи, така и за компетентните държавни органи по сертифицирането, и за всички останали участници в строителния процес.

Насочената ни към проектирането структура на отделните екипи, ни позволява да реагираме гъвкаво на всички изисквания. Както ръководството, така и опитните ни ръководители по отделните проекти участват активно в разработването на проекта и представянето му на клиента.

Чрез нашата вътрешна система за управление на качеството, която междувпрочем се базира на последователния принцип на четирите очи, гарантираме постоянно високо качество и съблюдаване на поставените срокове.

Този подход ни помага повечето ни проектите да бъдат завършвани в рамките на предвидените разходи и срокове. При това в отделните фази на проекта сме били ангажирани респ.сме ангажирани с различните сфери от неговата дейност. Независимо от това винаги сме се ръководили от основното правило, да подкрепяме възложителя си и да предоставяме, при съблюдаването на всички интереси, възможно най-добрите услуги в полза на проекта.

 

Методи

Принципно нашите работни групи са насочени към проектирането, поради което реагират гъвкаво съобразно нуждите на всеки отделен проект. Всеки управител ръководи няколко работни групи, като всяка група отделно се ръководи от опитен специалист. Работните групи се състоят от максимум 4 до 5 инженера. В рамките на самата разработката на проекта с провеждат чести и редовни работни срещи. Резултатите от тези работни срещи се документират и предоставят за справка на всички участници.

Работните групи могат да се обърнат за съдействие към няколко отдела, отговарящи в дружеството за услугите. Като цяло това са техническият отдел, компютърният и софтуерен отдел, лабораторията, търговския отдел и секретариата, както и към служителите отговорни за качеството и рисковия мениджмънт и отделът за научни изследвания и развитие. Изключително много държим нашите сътрудници да ползват най-модерната техника и софтуер, с което им създаваме и условия за по приятен и ефективен работен процес. Ние например инвестираме редовно в компютърните ни системи и разполагаме със съвременно оборудвана и модерна лаборатория. Нашите собствено разработени програми на крайните елементи FEST03 и HYD03, както и принадлежащите към тях модули, ни нареждат също към водещите компании в света.

Въвели сме също така и допълнителна и независима от проектирането компетентна структура. Всеки от сътрудниците ни се занимава извън проектантската си дейност и с една или повече отделни области от нашите приоритетни дейности. В рамките на редовно провеждани вътрешни образователни мероприятия всички сътрудници се информират един на друг по проектите и техническите новости в различните области. По този начин ние си гарантираме запазването на водещата ни роля в бранша и за в бъдеще.

 

Проучвания и експертизи

 • Проучвателни програми включително и самия търг
 • Геотехническо картиране
 • Надзор на проучвателни дейности
 • Инженерно-геоложки и физико-механични лабораторни изследвания
 • Инженерно-геоложки проучвания, включително и на подпочвените води
 • Технически и инженерни експертизи в тунелното строителство
 • Експертизи по отношение на фундирането

Проектиране на обекти и на носещи конструкции включително и самия търг

 • Предпроектни проучвания
 • Предварителен (идеен) проект
 • Технически проект
 • Одобряване на проекта и получаване на всички необходими строителни разрешения
 • Работен проект
 • Подготовка на търга
 • Съдействие по време на провеждането на самия търг

Експертизи (оценки)

 • Независими оценки на вече изготвени експертизи или проекти на трети лица
 • Оторизирани вещи лица и експерти на Федералната железопътна служба
 • Вещи лица по въпросите на геотехниката и строителството на тунели

Дейности съпътстващи строителството

 • Строителен надзор
 • Цялостно управление на строителството
 • Специализирано управление на строителството
 • Контролинг
 • Координатор по ЗБУТ
 • Секторен мениджмънт
 • Обслужване на обекта и документация

Професионални консултации

 • Оценки и експертизи на щети
 • Съдебни експертизи
 • Проектно управление и мениджмънт
 • Рисков мениджмънт
 • Дългосрочен надзор и оценка на устойчивостта на строителните конструкции
 • Професионална медиация в случай на допълнителни споразумения